GROENE STROOM VOOR EN DOOR DE INWONERS VAN VOORNE-PUTTEN
/

 

 

Huishoudelijk Reglemt :

Het onderstaande Huishoudelijk Reglement is een conceptversie van Energiecoöperatie Voorne-Putten U.A.

Het huishoudelijk reglement wordt op een Algemene Leden Vergadering (ALV) in een later stadium nog vastgesteld.

Artikel 1 Algemeen

1.1 De Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie U.A. [hierna: Coöperatie] is gevestigd te Nissewaard en opgericht op twintig oktober tweeduizend zeventien.

1.2 Het doel van de Coöperatie is onder meer het versterken van de maatschappelijke samenhang door het organiseren van projecten op het gebied van duurzame, betaalbare en eigen energie.

1.3 Dit Huishoudelijk Reglement (hierna: het Reglement] betreft een aanvulling op het bepaalde in de Statuten van de Coöperatie (de oprichtingsakte van twintig oktober tweeduizend zeventien). Het Reglement voorziet in de vastlegging van de organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van de Coöperatie voor zover de Statuten daarover niets bepalen.

1.4 Voor begrippen en definities wordt verwezen naar artikel 2 van de Statuten, tenzij in dit Reglement expliciet van deze begrippen en definities wordt afgeweken.

1.5 Ieder Lid wordt geacht met de inhoud van de Statuten en Reglementen bekend te zijn en deze door het aangaan van het lidmaatschap te aanvaarden.

1.6 Het Huishoudelijk Reglement is digitaal te raadplegen op de website van de Coöperatie.

1.7 Het Huishoudelijk Reglement kan worden aangepast in geval van wijzigingen in de werkwijze of herziening van het beleid van de Coöperatie.

1.8 Bij strijdigheid tussen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn de Statuten bepalend. Indien één of meer van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.


Artikel 2 Lidmaatschap

2.1 Dit artikel is een aanvulling op de artikelen 4 t/m 25 van de Statuten. Als in dit artikel wordt gesproken over Leden dan wordt daaronder verstaan een ieder die voldoet aan artikel 4 van de Statuten.

2.2 Het lidmaatschap van de Coöperatie is persoonlijk en niet overdraagbaar tenzij daarvoor, na een daartoe strekkend verzoek, uitdrukkelijk toestemming is verkregen van het Bestuur.

2.3 Leden zijn verplicht bij verandering van e-mailadres, of anderszins voor de Coöperatie belangrijke wijzigingen in de persoons- en/of adresgegevens, binnen 14 dagen na de wijziging, de ledenadministratie/secretaris hiervan schriftelijk (of via een e-mail) in kennis te stellen.

2.4 Het is mogelijk om gedurende het kalenderjaar Lid te worden van de Coöperatie.

2.5 Het lidmaatschap kan ingaan op iedere dag van de maand.

 

Artikel 3 Contributie en Entreegeld

3.1 Door toetreding tot de Coöperatie verplicht ieder Lid zich tot het betalen van de door de Algemene Ledenvegadering, op voorstel van het Bestuur, vastgestelde contributie van 10,00 Euro per jaar . De contributie wordt éénmalig betaald voor het lopende boekjaar.

3.2 Zij die gedurende het jaar Lid worden betalen de volledige contributie voor het nog lopende kalenderjaar.

3.3 De contributie wordt jaarlijks geïnd in de maand maart van elk jaar, tenzij Leden gedurende het lopende jaar Lid worden. In dat geval wordt de contributie eenmalig zo spoedig mogelijk na ingang van het lidmaatschap geïnd.

3.4 Door toetreding tot de Coöperatie verplicht ieder Lid zich tot het betalen van de door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het Bestuur, entreegeld van minimaal 100,00 Euro.

3.5 De rentevergoeding op het entreegeld wordt jaarlijks bij de goedkeuring van het Jaarverslag en de Jaarrekening vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur en de Coöperatieraad.


Artikel 4 Ledenraad

4.1 Dit artikel is een nadere regeling van artikel 13 van de Statuten inzake de Ledenraad.

4.2 De taak van de Ledenraad is te beoordelen of de Coöperatie haar rol goed vervult door onder andere te adviseren over beleidsplannen die de directie inbrengt en door als klankbord te fungeren voor Leden, Bestuur, Directie, Coöperatieraad en andere betrokkenen. Jaarlijks bepaalt het Bestuur, in overleg met de Algemene Ledenvergadering een aantal thema’s die leiden tot nieuwe ideeën voor de Coöperatie. De Ledenraad zorgt voor de uitwerking van deze thema’s in een concreet advies. De Ledenraad adviseert over de winstbestemming.

4.3 Om de belangen van de Leden en de regionale gemeenschap goed te kunnen behartigen, is het belangrijk dat de Ledenraad een afspiegeling is van de werkgroepen in de Coöperatie.

4.4 Om in de Ledenraad zitting te hebben moet:

a. het Lid minstens een half jaar Lid zijn van de Coöperatie;
b. het Lid in staat zijn om aan de beraadslaging binnen de Ledenraad actief deel te nemen;
c. zich geen onverenigbaarheid voordoen met enige bepaling uit de Statuten of Reglementen van de Coöperatie.

4.5. De Ledenraad bestaat uit maximaal 25 Leden, met een maximum van 5 Kapitaalleden. Leden worden benoemd voor vier jaar; de maximale zittingsduur is acht jaar.

4.6 Het Bestuur draagt de kandidaten voor de Ledenraad voor benoeming voor aan de vergadering van de Ledenraad na een door haar uitgevoerd selectieproces. In deze selectieprocedure worden de kandidaten getoetst op kennis, competenties, alsmede andere specifieke door het Bestuur belangrijk geachte eigenschappen.

4.7 Het Bestuur kan haar taken met betrekking tot de selectie van ledenraadsleden overdragen aan een door haar in te stellen werkgroep.

4.8 De Ledenraad adviseert met betrekking tot benoeming, schorsing of ontslag van Bestuursleden, overeenkomstig artikel 4 van de statuten. Voor benoemingen kan de Ledenraad zich laten adviseren door een Benoemingsadviescommissie, die door de Ledenraad wordt aangewezen en vastgesteld.

4.9 De Benoemingsadviescommissie is belast met het selecteren van geschikte kandidaten voor een Bestuursfunctie.

4.10 De Benoemingsadviescommissie levert, na raadpleging van het Bestuur en de Coöoperatieraad, aan de Ledenraad tijdig een profielschets aan voor het nieuw te vormen Bestuur en toetst de geschiktheid van de kandidaat Bestuursleden aan deze profielschets.

4.11 Het Bestuur faciliteert de instelling van een benoemingsadviescommissie tenminste één maand voor de Ledenraadsvergadering.


Artikel 5 Het Bestuur

5.1 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de coöperatie, de toepassing van de verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van Coöperatie, naleving van de Statuten en reglementen, beheer van geldmiddelen en uitvoering van genomen besluiten. Het is van al zijn handelingen verantwoording schuldig aan de Algemene Ledenvergadering.

5.2. Het Bestuur vergadert tenminste 4 maal per jaar.

5.3 Besluiten in het Bestuur dienen te worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

5.4 Het Bestuur is belast met de uitleg van dit reglement en van alle regels en bepalingen en heeft het recht dispensatie te verlenen behalve van die bepalingen waarin de beslissing aan de Algemene Ledenvergadering is overgelaten. Het beslist verder in alle gevallen waarin door de Statuten en dit reglement niet is voorzien.

5.5. Het Bestuur is in overleg met de Ledenraad en Coöperatieraad verantwoordelijk voor tijdige werving van kandidaten voor vacatures in het Bestuur.

5.6 Binnen het Bestuur van de coöperatie worden onderscheiden het Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris van het Algemeen Bestuur. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van de Coöperatie

5.7 Het Dagelijks Bestuur ziet toe op de uitvoering en naleving van het door het Bestuur of de Algemene Ledenvergadering vastgestelde beleid en de besluiten. Zij neemt initiatieven, stimuleert en coördineert activiteiten van Leden in werkgroepen en commissies ten behoeve van de coöperatie. Zij organiseert de vergaderingen van het Bestuur draagt zorg voor de uitnodiging, de agenda en de nodige achtergrondinformatie. Het Bestuur kan terzake kundige Leden benoemen als uitbreiding en/of ter ondersteuning van het Dagelijks Bestuur.

5.8 Het Dagelijks Bestuur is voor haar activiteiten verantwoording schuldig aan het Bestuur.

 


5.9 Het Bestuur stelt een overzicht op van haar activiteiten en die van haar Commissies en Werkgroepen van het afgelopen jaar op ter informatie van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het terugblikkende overzicht wordt afgesloten met een vooruitblik op activiteiten en beleid voor de komende jaren.


Artikel 6 Commissies, Werkgroepen en Projectgroepen

6.1 Comissies/Werkgroepen/Projectgroepen worden gevormd voor het organiseren en uitvoeren van bepaalde concreet door het Bestuur opgedragen taken.

6.2 De werkgroepen krijgen hun opdracht van het Bestuur en adviseren het Bestuur hieromtrent.

6.3 De werkgroepen worden door het Bestuur ingesteld en zijn rekening en verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.

6.4 De samenstelling en omvang van een werkgroep wordt door het Bestuur per geval vastgesteld.

6.5 De leden van een werkgroep kunnen zowel Leden van de Coöperatie, Ledenraad als externen zijn die vanwege hun specifieke kennis in de werkgroep worden gevraagd.

6.6 Werkgroepen treden niet zelfstandig naar buiten tenzij daarover van tevoren met het Bestuur overeenstemming is bereikt.

6.7 In beginsel is er geen vergoeding voorzien voor deelname aan een werkgroep. Het Bestuur komt de bevoegdheid toe in uitzonderlijke gevallen van dit uitgangspunt af te wijken. Dit geheel ter vrije beoordeling van het Bestuur.

6.8 Het Bestuur kan een werkgroep met onmiddellijke ingang ontbinden of een individueel Lid van de werkgroep van zijn taken ontheffen.


Artikel 7 Procedure tot Wijziging van de Statuten

7.1 Wijziging van de Statuten kan geschieden volgens de regels aangegeven in Artikel 18 van de Statuten.

7.2 Voorstellen tot Wijzigingen van Statuten kunnen door Leden worden ingediend bij het Bestuur die haar beoordeling in het vergaderschema zal inpassen en van een schriftelijke reactie zal voorzien en deze in het Jaaroverzicht zal opnemen. Indiener kan zijn door het Bestuur afgewezen voorstel aan de orde stellen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering en ter beoordeling voorleggen, waarop de Algemene Ledenvergadering het Bestuur kan opdragen dit voor de volgende Algemene Ledenvergadering volgens de vastgestelde procedure als wijziging voor te bereiden en op de agenda te plaatsen.


Artikel 8  Financiele Commissie

8.1 Op de Algemene Ledenvergadering wordt ieder jaar uit de Leden voor de periode van een jaar een Financiële Commissie benoemd. De commissie bestaat uit twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur.
8.2 De Financiële Commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.


Artikel 9 Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

9.1 Wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de Algemene Ledenvergadering, mits het voorstel voor wijziging woordelijk bij de agendastukken is gevoegd.
9.2 Wijzigingen kunnen worden aangebracht als ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen voor het voorstel is.


Artikel 10 Slotartikel

10.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.

   


Vastgesteld d.d. ______________________________________